Політика конфіденційності

Умови користування

Публічний договір

Політика оплати

UA | go to EN

Про надання послуг з прокату електросамокатів

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Наймачів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Наймачем, для чого Наймодавець публікує цей Договір про таке:

Фізична особа-підприємець Жулканич Віктор Олександрович , іменований надалі «Наймодавець», з однієї сторони, та повнолітня дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка акцептувала оферту цього публічного Договору про надання послуг з прокату електросамокатів, іменована надалі «Наймач», з іншої сторони, разом іменовані – Сторони, уклали даний публічний Договір про надання послуг з прокату електросамокатів (надалі – Договір) про наступне:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акцепт – відповідь фізичної особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (прийняття пропозиції);

Безакцептне списання коштів – списання грошових коштів з банківської карти, вказаної Наймачем на виконання умов цього Договору. Списання коштів здійснюється без отримання додаткової згоди з боку Наймача, за правилами і в порядку, передбаченими законодавством України і цим Договором.

Мобільний додаток «Vevi» (далі Мобільний додаток; додаток) – надавана Наймодавцем програма, що встановлюється Наймачем на мобільний пристрій та дозволяє користуватися сервісами Наймодавця.

Персональні дані – будь-яка інформація що стосується Наймача, в тому числі, його прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, паспортні дані, а також дані іншого документа, що посвідчує особу Наймача, контактні телефони, e-mail, обліковий запис в Мобільному додатку; відомості про банківську картку, надані Наймачем при реєстрації в Мобільному додатку, а також інші відомості, які можуть стати відомими Наймодавцю стосовно Наймача при укладанні, виконанні та припиненні дії цього Договору.

ПДР – правила дорожнього руху (з усіма змінами та доповненнями), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (зі змінами та доповненнями).

Прокат – використання електросамоката відповідно до його цільового призначення (особистого пересування містом), з моменту початку використання електросамоката до моменту його завершення, за правилами, визначеними цим Договором. У цьому Договорі терміни «прокат» і «оренда» використовуються як рівнозначні.

Сайт Наймодавця – https://vevi.com.ua

Публічна оферта – така, що містить всі істотні умови Договору прокату пропозиція Наймодавця про укладення Договору на зазначених в ньому умовах з будь-якою фізичною особою, яка може виступати Наймачем за цим Договором. У цьому Договорі терміни «Публічна оферта» і «Оферта» використовуються як рівнозначні.

Електросамокат – транспортний засіб, що надається Наймачу Наймодавцем в тимчасове користування за Договором прокату, який укладається шляхом акцепту Наймачем даного публічного Договору за допомогою додатку «Vevi».

Зона користування – територія міста, позначена в додатку «Vevi» зеленим кольором, в межах якої Наймодавець надає послуги прокату електросамокатів, та в межах якої Наймач може користуватися послугами Наймодавця.

Бронювання – закріплення обраного Наймачем електросамоката за даним користувачем на час бронювання.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Наймодавець передає Наймачеві в тимчасове користування електросамокат, а Наймач приймає електросамокат для використання в споживчих цілях (для особистих потреб), не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.2 Наймач може користуватися електросамокатом в межах Зони користування. За межами вказаної Зони Наймач не матиме можливості завершити поїздку, а отже, плата за користування буде стягуватися до того моменту поки Наймач не повернеться в Зону користування та не завершить поїздку.

 3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 На момент укладення договору Наймач повинен володіти повною цивільною дієздатністю (бути повнолітнім на момент акцептування даної оферти, усвідомлювати значення своїх дій та могти керувати ними).

3.2 Наймач, який бажає укласти Договір, повинен акцептувати дану Оферту в електронній формі, в порядку визначеному Договором.

3.3 Договір укладається шляхом приєднання Наймача до встановлених Договором умов в цілому, без будь-яких умов чи застережень;

3.4 Акцепт означає, що Наймач ознайомився з усіма положеннями Договору, згоден з ними і приймає на себе беззастережний обов’язок дотримуватися їх.

3.5 Акцепт вважається вчиненим Наймачем за умови виконання ним наступної сукупності дій:

3.5.1 заповнення Наймачем в повному обсязі анкети, яка надається Наймачу в момент реєстрації в сервісі «Vevi».

3.5.2 ознайомлення Наймача в повному обсязі з умовами даного Договору, умовами надання послуг та Політикою конфіденційності, проставлення біля них відповідних відміток чи натискання кнопки «Я згоден» при реєстрації в додатку «Vevi», що Наймодавець та Наймач визнають аналогом власноручного підпису Наймача, рівним за юридичною силою власноручному підпису Наймача на паперовому носії.

3.6 Сторони погодили, що у разі виникнення у Наймодавця сумнівів щодо достовірності даних, зазначених в Анкеті персональних даних, при реєстрації в сервісі «Vevi», він має право через Мобільний додаток або іншим способом направити запит про надання додаткової інформації про особу Наймача, в тому числі, фотографій сторінок його паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу. Сторони погодили, що при ненаданні такої додаткової інформації, що дозволяє усунути сумніви в достовірності зазначених у Анкеті персональних даних, акцепт може вважатися не здійсненим, а Договір може вважатися неукладеним.

3.7 Наймодавець не несе відповідальності або будь-яких зобов’язань у разі, якщо оферта не акцептована і Договір не укладено через неможливість обробки наданих Наймачем відомостей та інформації з технічних причин.

3.8 Шляхом акцепту оферти Наймач підтверджує та гарантує, що будь-які дії, що здійснюються в сервісі «Vevi» під його обліковим записом, здійснені особисто Наймачем. Всі ризики, пов’язані з несанкціонованим використанням облікового запису або мобільного пристрою Наймача несе виключно Наймач.

3.9 Шляхом акцепту оферти Наймач підтверджує надання ним згоди на обробку своїх персональних даних Наймодавцем відповідно до умов Договору та згоден із записом розмов при зверненні до Кол-центру Наймодавця.

 4. ЗМІСТ ДОГОВОРУ

4.1 Обов’язки Наймодавця:

4.1.1 Надати Наймачеві через Мобільний додаток «Vevi» або шляхом розміщення на Сайті Наймодавця повну інформацію про електросамокат, його технічні характеристики, розміри орендних платежів (тарифи) тощо, а також своєчасно розміщувати на Сайті Наймодавця інформацію про зміни умов Договору;

4.1.2 Надати Наймачеві придатний для використання за його цільовим призначенням електросамокат. При цьому Наймодавець не гарантує справність, чистоту та відсутність пошкоджень електросамоката, якщо така інформація протиправно не була надана попереднім Наймачем. В будь-якому випадку Наймач зобов’язаний самостійно переконатися у справності електросамоката перед початком користування;

4.1.3 Нести витрати на утримання елестросамоката, що виникають у зв’язку з його нормальною експлуатацією (за винятком витрат, які прямо покладені Договором на Наймача);

4.1.4 Забезпечувати дотримання вимог законодавства України при отриманні і обробці персональних даних Наймача;

4.1.5 Належним чином виконувати обов’язки, які випливають з цього Договору;

4.2 Права Наймодавця:

4.2.1 Здійснювати перевірку відомостей, в тому числі персональних даних, що надаються Наймачем під час реєстрації в Мобільному додатку «Vevi»;

4.2.2 Обробляти персональні дані Наймача, надані під час реєстрації в Мобільному додатку «Vevi», а також отримані при укладенні та виконанні цього Договору;

4.2.3 Здійснювати перевірку заборгованості Наймача за цим Договором, а також за іншими договорами між Наймачем і Наймодавцем, в разі якщо такі були укладені;

4.2.4 Здійснювати контроль за забезпеченням збереження електросамоката, а також за його технічним станом, контролювати відповідність експлуатації електросамоката цілям, встановленим цим Договором та умовами користування;

4.2.5 Відмовити в укладенні договору, в разі надання Наймачем під час реєстрації в Мобільному додатку «Vevi» недостовірних або не повних персональних даних;

4.2.6 Відмовити в укладенні Договору, призупинити або припинити його дію, при наявності у Наймача заборгованості, яка витікає з цього або інших Договорів, укладених між Наймачем і Наймодавцем, до моменту погашення такої заборгованості в повному обсязі, а також у разі порушення Наймачем інших умов даного Договору;

4.2.7 В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору (в т.ч. умови про вартість і умови прокату), про що повідомляти Наймача шляхом розміщення відповідних відомостей на Сайті Наймодавця або в Мобільному додатку «Vevi»;

4.2.8 У разі покидання Наймачем Зони користування під час прокату електросамоката, більш ніж на 1 кілометр, заявити в правоохоронні органи про факт крадіжки, а також вдатися до інших передбачених законодавством України способів захисту своїх прав;

4.2.9 У разі наявності у Наймодавця достатніх підстав вважати, що Наймачем здійснюються шахрайські дії, а також інші прояви несумлінної поведінки, в односторонньому порядку припинити виконання за цим Договором, повідомивши про це Наймача через Мобільний додаток «Vevi».

4.2.10 Перевести електросамокат в режим економії енергії (зниження швидкості) у разі зниження заряду акумулятора нижче 10%

4.3 Права Наймача: Наймач має право користуватись електросамокатом згідно його цільового призначення, в строки, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

4.4 Обов’язки Наймача:

4.4.1 До початку використання електросамоката провести його зовнішній огляд на предмет наявності пошкоджень та технічної справності;

4.4.2 При виявленні пошкоджень або іншого роду недоліків електросамоката до початку його використання, повідомити про це Наймодавця і відправити йому фотографії за допомогою Мобільного додатку «Vevi». У разі якщо Наймач до початку використання не повідомив Наймодавця про існуючі пошкодження або іншого роду недоліки електросамоката, Наймач визнає себе винним в заподіянні ушкоджень під час користування ним електросамокатом, якщо такі були виявлені іншим Наймачем або Наймодавцем в подальшому.

4.4.3 За відсутності ушкоджень та інших недоліків у електросамоката, прийняти електросамокат у тимчасове користування в порядку, передбаченому розділом 7 цього Договору;

4.4.4 Використовувати електросамокат строго у відповідності до його цільового призначення.

4.4.5 Керувати електросамокатом особисто. Наймач не має права передавати електросамокат третім особам у безоплатне користування та/або в суборенду.

4.4.5.1 Наймач не має права передавати електросамокат особам, які не досягли повноліття або недієздатним особам, чи особам дієздатність яких є обмеженою.

4.4.6 Забезпечувати збереження електросамоката з моменту прийому в користування до моменту завершення прокату.

4.4.7 Бережно користуватися майном Наймодавця. Вживати заходів щодо запобігання шкоди майну Наймодавця. У зв’язку з цим, Наймачу забороняється вчиняти ряд дій, зокрема, але не виключно:

4.4.7.1 Наймачу забороняється використовувати електросамокат на нерівних поверхнях, поза тротуарами і доріжками з твердим покриттям, переїжджати через будь-які ями, вибоїни, гірки, інші нерівності, що відрізняються від основного полотна більш ніж на 3 см, так само як і мають гострі краї, або інші особливості дорожнього полотна, що створюють додаткове навантаження для коліс електросамоката, калюжі, глибиною понад 1 см незалежно від можливості зовнішнього визначення глибини;

4.4.7.2 Наймачу забороняється використовувати електросамокат для їзди по бездоріжжю, пересіченій місцевості;

4.4.7.3 Наймачу забороняється виконувати акробатичні трюки, здійснювати стрибки, наїзди на перешкоди, бордюри, сходи; використовувати електросамокат в змаганнях;

4.4.7.4 Наймачу забороняється використовувати електросамокат для транспортування, буксирування вантажів; пересуватися на електросамокаті більш ніж одній людині одночасно, а також перевозити дітей і тварин; переміщатися на електросамокаті при перевищенні сумарної ваги (з одягом, сумкою, рюкзаком і т.д.) понад 100 кг;

4.4.7.5 Наймачу забороняється залишати електросамокат після закінчення прокату у важкодоступних місцях, пристібати його до різних конструкцій (знаків, стовпів, огорож тощо) або іншим чином блокувати електросамокат;

4.4.7.6 Наймачу забороняється розбирати електросамокат або знімати будь які деталі з нього;

4.4.7.7 Наймачу забороняється знімати наклейки, ідентифікаційні номери, штрих-коди, так само як і наносити написи, наклеювати наклейки, наносити позначки, пошкоджувати лакофарбове покриття електросамокатів, забруднювати його (за винятком нормального забруднення під час використання);

4.4.7.8 Наймачу забороняється використовувати технології або вживати дії, які можуть завдати шкоди Сайту Наймодавця, Мобільному додатку «Vevi», електросамокатам, іншому майну Наймодавця;

4.4.7.9 Наймачу забороняється вносити будь-які зміни в електросамокат, змінювати будь-які його характеристики, здійснювати поліпшення або погіршення електросамокатів.

4.4.8 Негайно сповістити Наймодавця через Мобільний додаток «Vevi» про будь-які ушкодження електросамоката, отримані під час прокату, відключення будь-яких з систем, інші несправності, дорожньо-транспортні пригоди за участю електросамоката; порушення функціонування Мобільного додатку «Vevi». При таких обставинах Наймач повинен припинити використання електросамоката, про що потрібно проінформувати Наймодавця через Мобільний додаток «Vevi»;

4.4.9 Вживати належних заходів для захисту свого облікового запису в сервісі «Vevi», включаючи свої ім’я та пароль, від несанкціонованого використання іншими особами, і негайно повідомити Наймодавцю відповідну інформацію, в разі виявлення такого використання;

4.4.10 Наймач не має права передавати дані свого облікового запису в сервісі «Vevi» (логін, пароль тощо) третім особам;

4.4.11 У разі виникнення у Наймодавця сумнівів щодо праовмірності використання зареєстрованого облікового запису, Наймодавець має право направити запит про надання додаткової інформації про особу Наймача, в тому числі, фотографій сторінок його паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу. Сторони домовилися, що у разі ненадання відповіді на запит, Наймодавець має право призупинити, а після закінчення трьох діб припинити дію цього Договору.

4.4.12 Стежити за оновленнями інформації на Сайті Наймодавця, а також в Мобільному додатку «Vevi»;

4.4.13 Своєчасно, згідно з умовами цього Договору вносити орендну плату, оплачувати інші платежі, передбачені Договором;

4.4.13.1 Своєчасно, згідно з умовами цього Договору оплатити в повній мірі послуги прокату електросамоката, навіть якщо електросамокат через низький заряд батареї перейшов в економний режим, або відключився через те, що був розряджений під час попереднього періоду прокату цим Наймачем;

4.4.14 У випадку списання коштів з рахунку Наймача в розмірі, що не відповідає тарифам, негайно повідомити про це Наймодавця через Мобільний додаток «Vevi», електронною поштою або за телефоном, вказаними на сайті Наймодавця;

4.4.15 Після закінчення використання електросамокату і припинення прокату Наймач зобов’язаний припаркувати електросамокат в межах Зони користування на велопарковці, а в разі її відсутності – на узбіччі дороги або на тротуарі, але таким чином, щоб електросамокат не перешкоджав руху пішоходів або транспортних засобів. Наймач не повинен допускати паркування електросамоката на трамвайних коліях, на залізничних коліях чи переїздах, у тунелях, на естакадах, мостах, шляхопроводах, на пішохідних переходах і ближче 5 м перед ними чи після них; на проїжджій частині, поблизу небезпечних поворотів; на смузі для велосипедистів; на перетині проїжджих частин і ближче 5 м від краю проїжджої частини; ближче 15 метрів від місць зупинки маршрутних транспортних засобів або стоянки легкових таксі.

4.4.16 Електросамокат повинен бути повернутий Наймодавцю в технічно справному стані, без будь-яких ушкоджень, в порядку, передбаченому цим Договором;

4.4.17 Під час користування електросамокатом Наймач зобов’язаний дотримуватися правил дорожнього руху і особисто нести відповідальність, встановлену законодавством України, за їх порушення. У зв’язку з цим, Наймач при користуванні електросамокатом, зокрема, повинен: – здійснювати рух по велосипедній доріжці; – при рухові в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості необхідно увімкнути фару самоката, а також рекомендується мати на собі предмети зі світловідбиваючими елементами і забезпечувати видимість цих елементів іншим учасникам дорожнього руху.

4.4.18 Для запобігання ймовірності притягнення Наймача до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, Наймачу забороняється: – керувати електросамокатом в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або іншого сп’яніння, так само як і відмовлятися від проведення процедури медичного огляду за запитом уповноваженої особи; – керувати електросамокатом не тримаючись за кермо; – спускатися на електросамокаті в метро, підземні переходи, заїжджати всередину будівель та споруд, на території з обмеженим доступом, приватні території тощо;

4.4.19 Не допускати заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб, в тому числі інших учасників дорожнього руху. У разі заподіяння шкоди з використанням електросамоката, Наймач притягується до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 5. РОЗМІР, ПОРЯДОК І СПОСІБ ОПЛАТИ

5.1 Здійснення орендних платежів, штрафів та інших платежів, передбачених цим Договором, здійснюється за допомогою безакцептного списання грошових коштів з гаманця Наймача в додатку “Vevi” у відповідність з тарифами Наймодавця.

5.2 Особистий гаманець Наймач поповнює шляхом перенаправлення на сайт платіжної системи, де Наймач вводить дані своєї дійсної банківської карти, та виконує інші вимоги для поповнення особистого гаманця в сервісі “Vevi”.

5.3 При акцепті цієї Оферти Наймач висловлює свою беззастережну згоду на безакцептне списання грошових коштів з особистого гаманця в сервісі “Vevi”, що становлять орендні платежі, штрафи та інші платежі, передбачені цим Договором.

5.4 За користування електросамокатом Наймач сплачує Наймодавцю орендну плату відповідно до тарифів вказаних в Мобільному додатку “Vevi” та на сайті Наймодавця;

5.5 На послуги Наймодавця не нараховується ПДВ, оскільки він не зареєстрований як платник ПДВ.

5.6 Списання грошових коштів за користування електросамокатом здійснюється відразу після припинення користування електросамокатом (після завершення поїздки).

5.7 При неправомірному списанні грошових коштів з гаманця Наймача в додатку “Vevi”, останній має право звернутись до Наймодавця за номерами телефонів (контактами), що вказані на сайті Vevi (https://Vevi.com.ua/), для повернення таких коштів. Кожна заявка Наймача розглядається Наймодавцем протягом 3 днів. Для вирішення питання про повернення неправомірно списаних коштів Наймодавець має право здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення Наймачу з метою отримання необхідної інформації.

5.8. У випадку нарахування Наймодавцем штрафу(-ів) Наймачу, за умови відсутності достатньої кількості коштів в гаманці Наймача, Наймодавець має право надіслати рахунок на відповідну суму штрафу на електронну адресу Наймача та/або за мобільним номером телефону Наймача.

 6. СТРОК ПРОКАТУ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА

6.1 Строк прокату електросамоката обчислюється в хвилинах.

6.2 Строк прокату електросамоката розпочинається з моменту натискання у Мобільному додатку «Vevi» кнопки «Сканувати» і закінчується у момент фактичного завершення прокату електросамоката Наймачем шляхом натискання кнопки «Завершити поїздку» в Мобільному додатку «Vevi», і, при можливому запиті Наймодавця, надіслання, в якості підтвердження, фотографії загального вигляду припаркованого електросамоката через Мобільний додаток «Vevi».

6.3 Наймач не має права користуватись електросамокатом до акцепту даного публічного Договору, а також після його виконання, завершення, розірвання, припинення тощо.

 7. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА

7.1 Прийом-передача електросамоката від Наймодавця до Наймача здійснюється наступним чином:

7.1.1 Наймач за допомогою Мобільного додатку «Vevi» обирає на карті будь-який вільний електросамокат. Після цього, Наймач за допомогою Мобільного додатку «Vevi» сканує QR код, що розташований на кермі електросамоката, або відкривши відповідну сторінку в Мобільному додатку «Vevi» вручну вводить номер обраного електросамоката. При цьому в Мобільному додатку відображаються наступні відомості про електросамокат: місцезнаходження, вартість 1 хвилини прокату та вартість розблокування, рівень заряду акумулятора.

7.1.1.1 Наймач за допомогою Мобільного додатку «Vevi» може забронювати конкретний електросамокат, за ціною та на строк, визначені в Мобільному додатку «Vevi» або на сайті Наймодавця. Бронювання може бути відмінене Наймачем через Мобільний додаток «Vevi».

7.1.1.2 У разі відміни бронювання, а також у разі відсутності факту початку прокату електросамоката Наймачем по закінченню строку бронювання – з особистого гаманця Наймача в Мобільному додатку «Vevi» стягується вартість бронювання.

7.1.1.3 Наймодавець має право відмовити Наймачу в бронюванні у разі наявності хоча б одного факту відміни бронювання або у разі відсутності факту початку прокату електросамоката Наймачем по закінченню строку бронювання.

7.1.2 В момент натискання кнопки «Сканувати» в Мобільному додатку «Vevi» Наймач підтверджує фактичний прийом обраного електросамоката і застосовуваних до нього ціни прокату та інших умов і з цього моменту починає обчислюватися час прокату конкретного електросамоката.

7.2 Прийом-передача електросамоката від Наймача до Наймодавця здійснюється наступним чином:

7.2.1 Наймач паркує електросамокат в дозволеному місці у межах Зони користування, натискає в Мобільному додатку «Vevi» кнопку «Завершити поїздку», і, за запитом Наймодавця, надсилає через Мобільний додаток «Vevi» фото припаркованого електросамоката.

7.2.2 Строк прокату електросамоката закінчується у момент натискання Наймачем кнопки «Завершити поїздку» у Мобільному додатку «Vevi». У разі, якщо Наймодавець надіслав Наймачу запит про надіслання фото припаркованого електросамоката – у момент надіслання таких фото Наймодавцеві через Мобільний додаток «Vevi». За умови виконання Наймачем передбаченого Договором порядку прийому-передачі електросамоката, Наймачу в Мобільний додаток «Vevi» приходить підтвердження завершення прокату.

7.2.3 Факт отримання послуг Наймачем підтверджується оплатою таким Наймачем послуг Наймодавця.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2 При простроченні оплати заборгованостей більше ніж на 48 годин з моменту їх виникнення, Наймодавець нараховує пеню в розмірі 2% від суми простроченої заборгованості, за кожен день такого прострочення.

8.3 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п.п. 4.4.7.7 та 4.4.15 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 500 грн. за кожен випадок такого порушення.

8.4 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п.п. 4.4.8; 4.4.10; 4.4.17; 4.4.18 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 700 грн. за кожен випадок такого порушення.

8.6 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п. 4.4.16 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 2500 грн. за кожен випадок такого порушення.

8.7. У випадку пошкодження електросамоката Наймачем, Наймодавець може стягнути з Наймача плату, рівну вартості ремонту або заміни електротранспорту та пошкодженого обладнання.

8.8. У випадку переміщення Наймачем електросамокату за межі Зони користування, за умови, що його не було повернуто та не знайдено Наймодавцем протягом 48 годин, Наймодавець на власний розсуд може вважати електротранспорт втраченим або викраденим та може стягнути Наймача плату у розмірі гривневого еквіваленту 500 (п’ятсот) євро за електротранспорт та подати заяву у поліцію щодо факту крадіжки, вчиненої Наймачем.

8.9 Сплата штрафних санкцій не звільняє Наймача від відшкодування збитків, завданих Наймодавцеві.

8.10 Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження електросамоката, з моменту натискання в Мобільному додатку «Vevi» кнопки «Початок поїздки» і до моменту завершення прокату несе Наймач.

8.11 За порушення ПДР на Наймача покладається відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Якщо оплата штрафу за Наймача була проведена Наймодавцем, Наймач зобов’язаний відшкодувати Наймодавцю понесені ним у зв’язку з цим витрати.

8.12 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п. 4.4.18.1; 4.4.7.4 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 1000 грн. за кожен випадок такого порушення.

 9. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Цей Договір може бути розірваний до закінчення його дії за згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін вираженою в зрозумілому обом Сторонам вигляді.

9.2 Цей Договір може бути розірваний достроково в односторонньому позасудовому порядку за ініціативою Наймодавця з таких підстав:

9.2.1 При неодноразовому (два чи разів) порушення Наймачем ПДР під час користування електросамокатом;

9.2.2 При неодноразовому (два чи більше разів) порушення Наймачем правил паркування електросамоката;

9.2.3 При встановленні факту заподіяння Наймачем шкоди електросамокату Наймодавця;

9.2.4 При встановленні факту застосування Наймачем технічних засобів, що блокують GPS-сигнал, а також інших способів відключення захисних систем або систем контролю, встановлених на електросамокати.

9.3 При достроковому розірванні Договору з ініціативи Наймодавця Договір вважається розірваним з моменту повідомлення про це Наймача через Мобільний додаток «Vevi».

9.4 Цей Договір може бути розірваний достроково в односторонньому позасудовому порядку з ініціативи Наймача, в разі направлення ним запиту на видалення його як користувача, за умови відсутності заборгованості перед Наймодавцем, штрафів та інших платежів, передбачених цим Договором.

9.5 Запит на видалення користувача направляється Наймачем на електронну пошту Наймодаця — support@vevi.com.ua або через кнопку «Видалити» в меню Профіль в мобільному додатку «Vevi».

9.6 У випадку розірвання Договору з ініціативи Наймача, за відсутності заборгованості, Договір вважається розірваним після спливу 10 календарних днів з дати направлення Наймачем запиту на видалення користувача. При наявності у Наймача заборгованості, Договір вважається розірваним після спливу 10 календарних днів з дати повного погашення Наймачем заборгованості по орендних платежах, штрафів та інших платежів, передбачених цим Договором. В день розірвання Договору Наймодавець видаляє обліковий запис Наймача.

9.7 Закінчення дії Договору не звільняє Наймача від обов’язку оплатити орендні платежі, штрафи та інші платежі за Договором, а також не звільняє від відповідальності за порушення умов Договору.

 10. ЗГОДА НАЙМАЧА НА ОБРОБКУ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1 В рамках цього Договору Наймач надає Наймодавцеві свої персональні дані. Наймодавець має право перевірити надані Наймачем відомості.

10.2 При акцепті цього Договору Наймач дає свою згоду на обробку його персональних даних. Ця згода стосується наступних дій з персональними даними: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); використання; передачу; блокування; видалення; знищення; а також інше використання Наймодавцем наданих йому персональних даних.

10.3 Наймач дає свою згоду на розсилку реклами та інформації рекламного характеру про Наймодавця, про послуги, які ним надаються, про акції та про партнерів.

10.4 Наймач гарантує дійсність всіх вказаних ним персональних даних.

10.6 Наймач має право направити запит на видалення персональних даних шляхом видалення облікового запису. Видалення персональних даних здійснюється протягом 10 календарних днів після надходження Наймодавцю запиту на видалення користувача.

 11. ФОРС-МАЖОР

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання зобов’язань стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити на момент укладення Договору.

11.2 Якщо будь-яка з обставин непереборної сили вплинула на виконання зобов’язань в строк, встановлений Договором, то цей термін пропорційно пересувається на час дії обставини непереборної сили. У разі якщо зазначений термін перевищує три місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від виконання Договору в односторонньому позасудовому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону за Договором з використанням Мобільного додатку «Vevi» або електронної пошти.

11.3 В разі настання обставин непереборної сили, Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, зобов’язана протягом 3 (трьох) днів сповістити іншу Сторону про настання даних обставин.

11.4 Сторона, що не виконала свого обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили в строк, зазначений в п. 11.3, і документально не підтвердила їх настання, втрачає право посилатися на ці обставини як на підставу звільнення від відповідальності за неналежне виконання Договору.

 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1 Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти в порядку, передбаченому цим Договором.

12.2 Договір припиняє свою дію після виконання Наймачем дій передбачених п. 7.2 Договору.

 13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1 Питання, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

13.2 Сторони домовилися про те, що, в разі виникнення спору, вони до звернення в суд зобов’язані дотримати досудового (претензійного) порядку врегулювання спору. У такій ситуації, одна Сторона за Договором, протягом 7 (семи) календарних днів з дати виникнення спірної ситуації повинна направити іншій Стороні письмову Претензію з використанням Мобільного додатку «Vevi», електронною поштою або за адресою, вказаною при укладанні Договору. До письмової Претензії повинні бути додані документи (їх сканкопії) та (або) фотографії, які обґрунтовують вимоги Сторони. Сторона, яка отримала Претензію, зобов’язана протягом 7 (семи) календарних днів дати на неї обґрунтовану письмову відповідь. Письмова відповідь на Претензію відправляється з використанням Мобільного додатку «Vevi» або на електронну адресу, вказану при укладанні Договору. До відповіді на Претензію повинні бути додані документи (їх скани) та (або) фотографії, що обґрунтовують надану відповідь.

13.3 В разі неотримання відповіді на Претензію у встановлений п. 13.2. Договору термін, або незгоди з отриманою відповіддю, зацікавлена Сторона має право звернутися за захистом своїх прав і охоронюваних законом інтересів до суду.

13.4 Сторони домовилися про те, що розгляд спорів, які виникають при укладанні, виконанні, розірванні цього Договору, здійснюється судом за місцезнаходженням Наймодавця.

 14. РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ ТА ПАРТНЕРІВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕВІ”, ( ТОВ “ВЕВІ”) Код 44884723.
Адреса: 89421, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Сторожниця, вул. перемоги, буд 111-А IBAN: UA773052990000026005013606778
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК МФО 305299 Директор: Жулканич Віктор Олександрович

ФОП Жулканич Віктор Олександрович Код ДРФО 3359811836 адреса: 89421, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Сторожниця, вул.Перемоги, будинок № 115 р/р UA713052990000026008003603368

ФОП Фленько Володимир Ілліч
Код ЄДРПО 2406202474
Адреса: Україна, 89421, ЗАкарпатська область, Ужгородський р-н, село Сторожниця, вул. Малинова, будинок 6
UA943052990000026006033609293

ФОП Дьордь Василь Васильович
Код ЄДРПО 3472606734
Адреса: Україна, 90412, Закарпатська обл., Хустський р-н, село Крива,
вул.Задорожнього, будинок 213
UA783005280000026006455043168

ФОП Жук Лілія Олегівна
Код ЄДРПО 3310404524
Адреса: Україна, 79038, Львівська обл., місто Львів, вулиця Каштанова, будинок
1, квартира 2

ФОП Глагола Анжеліка Сергіївна

ФОП Глагола Віталій Ярославович

ФОП Притула Катерина Вікторівна.

ФОП Іоанович Христина Іванівна

ФОП Жулканич Яна Михайлівна

ФОП Смиц Артем Олегович

ФОП Фленько Сніжана Федорівна

EN

About rendering of services on hire of electric scooters

This Agreement is public, in accordance with Art. Art. 633, 641 of the Civil Code of Ukraine, and its terms are the same for all Lessees, the unconditional acceptance of the terms of which are considered acceptance of this offer by the Lessee, for which the Landlord publishes this Agreement as follows:

Individual entrepreneur Viktor Oleksandrovych Zhulkanych , hereinafter referred to as the “Landlord”, on the one hand, and an able-bodied adult (citizen of Ukraine, foreigner, stateless person) who accepted the offer of this public Agreement on the provision of scooter rental services, hereinafter referred to as “the Lessee”, on the other hand, collectively, the Parties have entered into this public Agreement on the provision of electric scooter rental services (hereinafter – the Agreement) on the following:

 1. DEFINITION OF TERMS

Acceptance – response of the natural person to whom the offer to conclude the contract is addressed, about its acceptance (acceptance of the offer);

Non-acceptance write-off of funds – debiting funds from the bank card specified by the Lessee to fulfill the terms of this Agreement. Write-off of funds is carried out without obtaining additional consent from the Lessee, according to the rules and in the manner prescribed by the legislation of Ukraine and this Agreement.

Vevi Mobile Application (hereinafter referred to as Mobile Application; application) – a program provided by the Landlord, which is installed by the Landlord on a mobile device and allows to use the services of the Landlord.

Personal data – any information concerning the Lessee, including his surname, name, patronymic, year, month, date and place of birth, address, passport data, as well as data of another identity document of the Lessee, contact telephone numbers , e-mail, account in the Mobile application; information about the bank card provided by the Lessee upon registration in the Mobile Application, as well as other information that may become known to the Lessor regarding the Lessee upon concluding, performing and terminating this Agreement.

SDA – traffic rules (with all changes and additions), approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 10, 2001 № 1306 (with changes and additions).

Rolling – use of the electric scooter in accordance with its intended purpose (personal movement through the city), from the moment of the beginning of use of the electric scooter to the moment of its end, according to the rules defined by this Agreement. In this Agreement, the terms “rental” and “lease” are used interchangeably.

Landlord’s Website – https://vevi.com.ua

Public offer – one that contains all the essential terms of the Rental Agreement, the Lessor’s proposal to enter into the Agreement on the terms specified therein with any individual who may act as a Lessee under this Agreement. In this Agreement, the terms “Public Offer” and “Offer” are used interchangeably.

Electric scooter – a vehicle provided to the Lessee by the Lessor for temporary use under the Rental Agreement, which is concluded by the Lessee’s acceptance of this public Agreement by means of the Vevi application.

Area of ​​use – the territory of the city, marked in the appendix “Vevi” in green, within which the Landlord provides rental services of electric scooters, and within which the Lessee may use the services of the Landlord.

Booking – fixing the electric scooter chosen by the Lessee for this user at the time of booking.

 2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1 The Landlord transfers the electric scooter to the Lessee for temporary use, and the Lessee accepts the electric scooter for use for consumer purposes (for personal needs), not related to business activities.

2.2 The Lessee may use an electric scooter within the Use Area. Outside the specified Zone, the Lessee will not be able to complete the trip, and therefore, the usage fee will be charged until the Lessee returns to the Usage Area and completes the trip.

 3. TERMS AND CONDITIONS OF CONCLUSION OF THE AGREEMENT

3.1 At the time of concluding the contract, the Lessee must have full civil capacity (be of legal age at the time of acceptance of this offer, be aware of the significance of their actions and be able to manage them).

3.2 The Lessee, who wishes to enter into the Agreement, must accept this Offer in electronic form, in the manner prescribed by the Agreement.

3.3 The Agreement is concluded by joining the Lessee to the conditions established by the Agreement as a whole, without any conditions or reservations;

3.4 Acceptance means that the Lessee has read all the provisions of the Agreement, agrees with them and undertakes an unconditional obligation to comply with them.

3.5 Acceptance is considered to be committed by the Lessee provided that he performs the following set of actions:

3.5.1 Completion by the Lessee in full of the questionnaire provided to the Lessee at the time of registration in the “Vevi” service.

3.5.2 acquaint the Lessee in full with the terms of this Agreement, terms of service and Privacy Policy, mark them or click “I agree” when registering in the application “Vevi”, which the Landlord and the Lessee recognize as an analogue of the Lessee’s handwritten signature, equal in legal force to the Employer’s handwritten signature on paper.

3.6 The Parties agree that in case the Landlord has doubts about the accuracy of the data specified in the Personal Data Questionnaire, when registering in the service “Vevi”, he has the right through the Mobile application or otherwise send a request for additional information about the identity of the Employer, including number, photos of the pages of his passport, or other identity document. The parties agreed that in the absence of such additional information that eliminates doubts about the accuracy of the personal data specified in the Questionnaire, the acceptance may be considered unfulfilled, and the Agreement may be considered unconcluded.

3.7 The Lessor is not responsible or any obligations if the offer is not accepted and the Agreement is not concluded due to the inability to process the information provided by the Lessee for technical reasons.

3.8 By accepting the offer, the Lessee confirms and guarantees that any actions performed in the “Vevi” service under his account are performed personally by the Lessee. All risks associated with the unauthorized use of the Lessee’s account or mobile device are borne solely by the Lessee.

3.9 By accepting the offer, the Lessee confirms his consent to the processing of his personal data by the Lessor in accordance with the terms of the Agreement and agrees to the recording of conversations when contacting the Call Center of the Lessor.

 4. CONTENT OF THE AGREEMENT

4.1 Obligations of the Landlord:

4.1.1 Provide the Lessee through the Mobile application “Vevi” or by posting on the Landlord’s Site full information about the scooter, its technical characteristics, the amount of rent (tariffs), etc., as well as timely post on the Landlord’s Website information about changes in the Agreement;

4.1.2 Provide the Lessee with an electric scooter suitable for use for its intended purpose. In this case, the Landlord does not guarantee the serviceability, cleanliness and absence of damage to the electric scooter, if such information was not illegally provided by the previous Lessee. In any case, the Lessee is obliged to make sure that the electric scooter is in good condition before using it;

4.1.3 To bear the costs of maintaining the electric scooter, which arise in connection with its normal operation (except for costs that are directly imposed by the Contract on the Lessee);

4.1.4 Ensure compliance with the requirements of the legislation of Ukraine in obtaining and processing personal data of the Lessee;

4.1.5 Properly perform the obligations arising from this Agreement;

4.2 Rights of the Landlord:

4.2.1 Check the information, including personal data provided by the Lessee during registration in the Mobile Application “Vevi”;

4.2.2 Process the personal data of the Lessee, provided during registration in the Mobile Application “Vevi”, as well as received during the conclusion and execution of this Agreement;

4.2.3 Check the debts of the Lessee under this Agreement, as well as under other agreements between the Lessee and the Lessor, if any;

4.2.4 Carry out control over ensuring the safety of the electric scooter, as well as its technical condition, control the compliance of the operation of the electric scooter with the purposes established by this Agreement and the terms of use;

4.2.5 Refuse to enter into an agreement if the Lessee provides inaccurate or incomplete personal data during registration in the Vevi Mobile Application;

4.2.6 Refuse to enter into the Agreement, suspend or terminate it, if the Lessee has a debt arising from this or other Agreements concluded between the Lessee and the Lessor, until such debt is repaid in full, as well as in case of breach by the Lessee terms of this Agreement;

4.2.7 Unilaterally amend this Agreement (including the terms of cost and rental conditions), which shall notify the Lessee by posting the relevant information on the Landlord’s Website or in the Mobile Application “Vevi”;

4.2.8 In case the Lessee leaves the Zone of use during the rental of an electric scooter, more than 1 kilometer, to declare to law enforcement agencies the fact of theft, as well as to resort to other ways provided by the legislation of Ukraine to protect their rights;

4.2.9 If the Landlord has sufficient grounds to believe that the Lessee is committing fraudulent acts, as well as other acts of dishonest behavior, unilaterally terminate performance under this Agreement by notifying the Lessee through the Mobile Application “Vevi”.

4.2.10 Switch the electric scooter to energy saving mode (reduction of speed) in case of reduction of the battery charge below 10%

4.3 Rights of the Lessee: The Lessee has the right to use the electric scooter according to its intended purpose, in the terms, in the order and under the conditions provided by this Agreement.

4.4 Responsibilities of the Employer:

4.4.1 Before using the electric scooter to conduct its external inspection for damage and technical condition;

4.4.2 In case of damage or other defects of the electric scooter before its use, notify the Landlord and send him photos using the Mobile Application “Vevi”. If the Lessee has not notified the Landlord of existing damage or other defects of the electric scooter before use, the Lessee pleads guilty to causing damage while using the electric scooter, if such were found by another Lessee or the Landlord in the future.

4.4.3 In the absence of damage and other defects in the electric scooter, to accept the electric scooter for temporary use in the manner prescribed by section 7 of this Agreement;

4.4.4 Use the electric scooter strictly in accordance with its intended purpose.

4.4.5 Operate the electric scooter personally. The lessee has no right to transfer the electric scooter to third parties for free use and / or sublease.

4.4.5.1 The Lessee shall not have the right to transfer the electric scooter to persons who have not reached the age of majority or to incapacitated persons or persons whose legal capacity is limited.

4.4.6 Ensure the preservation of the electric scooter from the moment of commissioning until the end of the rental.

4.4.7 Use the Landlord’s property carefully. Take measures to prevent damage to the Landlord’s property. In this regard, the Lessee is prohibited from performing a number of actions, in particular, but not exclusively:

4.4.7.1 The Lessee is prohibited from using the electric scooter on uneven surfaces, outside sidewalks and paved paths, moving through any pits, potholes, slides, other irregularities that differ from the main canvas by more than 3 cm, as well as have sharp edges, or other features of the roadway that create additional load for the wheels of the electric scooter, puddles, depth of more than 1 cm, regardless of the possibility of external determination of depth;

4.4.7.2 The lessee is prohibited from using an electric scooter for off-road, rough terrain;

4.4.7.3 The Employer is prohibited from performing acrobatic tricks, jumping, hitting obstacles, curbs, stairs; use an electric scooter in competitions;

4.4.7.4 The lessee is prohibited from using an electric scooter for transportation, towing of goods; to move on the electric scooter to more than one person at the same time, and also to transport children and animals; to move on the electric scooter at excess of total weight (with clothes, a bag, a backpack, etc.) over 100 kg;

4.4.7.5 The Lessee is prohibited to leave the electric scooter after the end of the rental in hard-to-reach places, fasten it to various structures (signs, poles, fences, etc.) or otherwise block the electric scooter;

4.4.7.6 The lessee is prohibited from disassembling the electric scooter or removing any parts from it;

4.4.7.7 The lessee is prohibited to remove stickers, identification numbers, bar codes, as well as to apply inscriptions, stick stickers, apply marks, damage the paintwork of electric scooters, contaminate it (except for normal contamination during use);

4.4.7.8 The Lessee is prohibited from using technology or taking actions that may damage the Landlord’s Site, Vevi Mobile Application, electric scooters, or other property of the Landlord;

4.4.7.9 The Employer is prohibited from making any changes to the electric scooter, changing any of its characteristics, improving or deteriorating electric scooters.

4.4.8 Immediately notify the Landlord through the Mobile Application “Vevi” of any damage to the electric scooter received during the rental, disconnection of any of the systems, other malfunctions, traffic accidents involving the electric scooter; malfunction of the Mobile application “Vevi”. In such circumstances, the Lessee must stop using the electric scooter, which must inform the Landlord through the Mobile Application “Vevi”;

4.4.9 Take appropriate measures to protect your Vevi account, including your username and password, from unauthorized use by others, and immediately notify the Landlord of relevant information in the event of such use;

4.4.10 The Employer has no right to transfer the data of his account in the service “Vevi” (login, password, etc.) to third parties;

4.4.11 In case the Landlord has doubts about the legality of the use of a registered account, the Landlord has the right to request additional information about the identity of the Lessee, including photos of the pages of his passport or other identity document. The Parties have agreed that in case of failure to respond to the request, the Landlord has the right to suspend, and after three days to terminate this Agreement.

4.4.12 Follow the information updates on the Landlord’s Website, as well as in the Mobile Application “Vevi”;

4.4.13 Timely, in accordance with the terms of this Agreement to pay rent, pay other payments provided by the Agreement;

4.4.13.1 Timely, in accordance with the terms of this Agreement, to pay in full for the services of electric scooter rental, even if the electric scooter due to low battery mode went into economy mode, or disconnected due to being discharged during the previous rental period by this Lessee;

4.4.14 In case of debiting funds from the Lessee’s account in the amount that does not comply with the tariffs, immediately notify the Landlord through the Mobile Application “Vevi”, by e-mail or by phone specified on the Landlord’s website;

4.4.15 After the end of the use of the electric scooter and termination of the rental, the Lessee is obliged to park the electric scooter within the Use Zone in the bicycle parking lot, and in its absence – on the side of the road or sidewalk, but so that the electric scooter does not obstruct pedestrians or vehicles. The lessee must not allow parking of the electric scooter on tram tracks, on railway tracks or crossings, in tunnels, on overpasses, bridges, overpasses, on pedestrian crossings and closer than 5 m before or after them; on the roadway, near dangerous turns; on the lane for cyclists; at the intersection of roadways and closer than 5 m from the edge of the roadway; closer than 15 meters from the stops of route vehicles or parking of cars.

4.4.16 The electric scooter must be returned to the Lessor in a technically sound condition, without any damage, in the manner prescribed by this Agreement;

4.4.17 When using an electric scooter, the Lessee is obliged to follow the rules of the road and personally bear the responsibility established by the legislation of Ukraine for their violation. In this regard, the Lessee when using an electric scooter, in particular, must: – move on the bike path; – when driving in the dark or in conditions of insufficient visibility, it is necessary to turn on the headlight of the scooter, and it is also recommended to wear objects with reflective elements and ensure the visibility of these elements to other road users.

4.4.18 To prevent the possibility of the Lessee being prosecuted for violating traffic rules, the Lessee is prohibited from: – driving an electric scooter in a state of alcohol, drugs, toxic or other intoxication, as well as refusing to undergo a medical examination at the request of an authorized person; – operate an electric scooter without holding the steering wheel; – go down on an electric scooter in the subway, underpasses, drive inside buildings and structures, in areas with limited access, private areas, etc .;

4.4.19 Do not allow damage to life, health and property of third parties, including other road users. In case of damage with the use of an electric scooter, the Lessee is held liable in the manner prescribed by current legislation of Ukraine.

 5. AMOUNT, ORDER AND METHOD OF PAYMENT

5.1 Lease payments, fines and other payments provided for in this Agreement shall be made by non-acceptance debiting of funds from the Lessee’s wallet in the “Vevi” application in accordance with the Lessor’s tariffs.

5.2 Personal Wallet The Lessee replenishes by redirecting to the payment system website, where the Lessee enters his valid bank card details and fulfills other requirements for replenishing the personal wallet in the “Vevi” service.

5.3 Upon acceptance of this Offer, the Lessee expresses its unconditional consent to the unaccepted write-off of funds from the personal wallet in the “Vevi” service, which are rent payments, fines and other payments provided for in this Agreement.

5.4 For the use of the electric scooter the Lessee pays the Landlord rent in accordance with the tariffs specified in the Mobile application “Vevi” and on the website of the Landlord;

5.5 VAT is not charged on the Landlord’s services, as he is not registered as a VAT payer.

5.6 Write-off of funds for the use of the electric scooter is carried out immediately after the termination of the use of the electric scooter (after the trip).

5.7 In case of illegal debiting of funds from the Lessee’s wallet in the “Vevi” application, the latter has the right to contact the Landlord at the phone numbers (contacts) listed on the Vevi website (https://Vevi.com.ua/) to return such funds. . Each application of the Lessee is considered by the Lessor within 3 days. To resolve the issue of return of illegally written off funds, the Landlord has the right to make calls and send notifications to the Lessee in order to obtain the necessary information.

5.8. In case the Landlord charges the Lessee a penalty (s), in the absence of sufficient funds in the Lessee’s wallet, the Landlord has the right to send an invoice for the relevant amount of the penalty to the Lessee’s e-mail address and / or mobile phone number.

 6. TERM OF RENTAL OF THE ELECTRIC DAM

6.1 The rental period of the electric scooter is calculated in minutes.

6.2 The period of renting an electric scooter starts from the moment of clicking the “Scan” button in the Mobile application “Vevi” and ends at the moment of the actual end of the rental of the electric scooter by the Lessee by clicking the button “End the trip” in the Mobile application “Vevi” and, at the request of as a confirmation, photos of the general view of the parked electric scooter through the Mobile application “Vevi”.

6.3 The Lessee shall not have the right to use the electric scooter before the acceptance of this public Contract, as well as after its execution, completion, termination, termination, etc.

 7. THE PROCEDURE OF RECEIPT AND TRANSMISSION OF THE ELECTRIC DRIVE

7.1 Reception-transfer of the electric scooter from the Lessor to the Lessee is carried out as follows:

7.1.1 The lessee uses the Vevi Mobile Application to select any free electric scooter on the map. After that, the Lessee with the help of the Mobile application “Vevi” scans the QR code located on the steering wheel of the electric scooter, or opening the corresponding page in the Mobile application “Vevi” manually enters the number of the selected electric scooter. In this case, the Mobile application displays the following information about the electric scooter: location, cost of 1 minute of rental and the cost of unlocking, battery level.

7.1.1.1 The Lessee may use the Vevi Mobile Application to book a specific electric scooter, at the price and for the period specified in the Vevi Mobile Application or on the Landlord’s website. The reservation can be canceled by the Lessee through the Vevi Mobile Application.

7.1.1.2 In case of cancellation, as well as in the absence of the fact of the beginning of the rental of the electric scooter by the Lessee at the end of the reservation period – from the Lessee’s personal wallet in the Mobile application “Vevi” the booking fee is charged.

7.1.1.3 The Lessor has the right to refuse the Lessee in the reservation in the presence of at least one fact of cancellation or in the absence of the fact of the beginning of the rental of the electric scooter by the Lessee after the reservation period.

7.1.2 At the moment of clicking the “Scan” button in the Mobile application “Vevi”, the Lessee confirms the actual acceptance of the selected electric scooter and the rental prices and other conditions applied to it and from that moment the rental time of a particular electric scooter begins to be calculated.

7.2 Reception-transfer of the electric scooter from the Lessee to the Lessor is carried out as follows:

7.2.1 The Lessee parks the electric scooter in the permitted place within the Area of ​​Use, clicks the “End Trip” button in the Mobile Application “Vevi”, and, at the request of the Landlord, sends a photo of the parked electric scooter via the Mobile Application “Vevi”.

7.2.2 The electric scooter rental period ends when the Lessee clicks the “End Trip” button in the “Vevi” Mobile Application. If the Landlord sent a request to the Landlord to send a photo of a parked electric scooter – at the time of sending such photos to the Landlord through the Mobile application “Vevi”. If the Lessee fulfills the procedure of acceptance and transfer of the electric scooter stipulated by the Agreement, the Lessee will receive a confirmation of completion of the rental in the Mobile application “Vevi”.

7.2.3 The fact of receipt of services by the Lessee is confirmed by payment by such Lessee of the Lessor’s services.

 8. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

8.1 For non-performance or improper performance of the terms of this Agreement, the Parties shall be liable under this Agreement and the current legislation of Ukraine.

8.2 In case of overdue payment of debts for more than 48 hours from the moment of their occurrence, the Landlord shall charge a penalty in the amount of 2% of the amount of overdue debts for each day of such delay.

8.3 In case of violation by the Lessee of the provisions provided for in p. 4.4.7.7 and 4.4.15 of this Agreement, the Lessee pays a fine of UAH 500. for each case of such violation.

8.4 In case of violation by the Lessee of the provisions provided for in p. 4.4.8; 4.4.10; 4.4.17; 4.4.18 of this Agreement, the Lessee pays a fine of UAH 700. for each case of such violation.

8.6 In case of violation by the Lessee of the provisions provided for in paragraph 4.4.16 of this Agreement, the Lessee shall pay a fine of UAH 2,500. for each case of such violation.

8.7. In case of damage to the electric scooter by the Lessee, the Lessor may charge the Lessee a fee equal to the cost of repair or replacement of electric vehicles and damaged equipment.

8.8. In case the Lessee moves the electric scooter outside the Area of ​​Use, provided that it has not been returned and found by the Lessor within 48 hours, the Lessor may in its sole discretion consider the electric vehicle lost or stolen and may charge the Lessee a fee equivalent to UAH 500 (five hundred ) euros for electric vehicles and file a complaint with the police regarding the theft committed by the Lessee.

8.9 Payment of penalties does not release the Lessee from compensation for damages caused to the Lessor.

8.10 The risk of accidental destruction or accidental damage to the electric scooter, from the moment of pressing the button “Start of the trip” in the Mobile application “Vevi” until the end of the rental is borne by the Lessee.

8.11 For violation of traffic rules the Lessee is liable under the Code of Ukraine on Administrative Offenses. If the payment of the penalty for the Lessee was made by the Landlord, the Lessee is obliged to reimburse the Landlord for the costs incurred in this connection.

8.12 In case of violation by the Lessee of the provisions provided for in clause 4.4.18.1; 4.4.7.4 of this Agreement, the Lessee pays a fine of UAH 1,000. for each case of such violation.

 9. GROUNDS AND PROCEDURE FOR TERMINATION OF THE AGREEMENT

9.1 This Agreement may be terminated before its expiration by agreement of the Parties or at the initiative of one of the Parties expressed in a form understood by both Parties.

9.2 This Agreement may be terminated early unilaterally out of court at the initiative of the Landlord on the following grounds:

9.2.1 In case of repeated (two or times) violation by the Lessee of the traffic rules during the use of the electric scooter;

9.2.2 In case of repeated (two or more times) violation by the Lessee of the rules of parking of the electric scooter;

9.2.3 In establishing the fact that the Lessee has caused damage to the Lessor’s electric scooter;

9.2.4 When establishing the fact of use by the Lessee of technical means blocking the GPS signal, as well as other methods of disabling protective systems or control systems installed on electric scooters.

9.3 In case of early termination of the Agreement at the initiative of the Landlord, the Agreement is considered terminated from the moment of notifying the Lessee through the Mobile Application “Vevi”.

9.4 This Agreement may be terminated unilaterally out of court at the initiative of the Lessee, if he sends a request to remove him as a user, provided there is no debt to the Landlord, fines and other payments provided for in this Agreement.

9.5 The request to remove the user is sent by the Employer to the e-mail of the Landlord – support@vevi.com.ua or via the “Delete” button in the Profile menu in the mobile application “Vevi”.

9.6 In case of termination of the Agreement at the initiative of the Lessee, in the absence of debt, the Agreement is considered terminated after the expiration of 10 calendar days from the date of the Lessee’s request to remove the user. If the Lessee has debts, the Agreement is considered terminated after the expiration of 10 calendar days from the date of full repayment by the Lessee of arrears of rent, fines and other payments provided for in this Agreement. On the day of termination of the Agreement, the Landlord deletes the Lessee’s account.

9.7 Termination of the Agreement does not release the Lessee from the obligation to pay rent, fines and other payments under the Agreement, as well as does not release from liability for breach of the terms of the Agreement.

 10. CONSENT OF THE EMPLOYER FOR THE PROCESSING OF HIS PERSONAL DATA

10.1 Under this Agreement, the Lessee provides the Lessor with his personal data. The Landlord has the right to verify the information provided by the Lessee.

10.2 Upon acceptance of this Agreement, the Lessee agrees to the processing of his personal data. This consent applies to the following actions with personal data: collection; record; systematization; accumulation; storage; clarification (update, change); using; transfer; locking; removal; destruction; as well as other use by the Landlord of personal data provided to him.

10.3 The Lessee agrees to the distribution of advertising and advertising information about the Lessor, the services provided by him, the promotions and partners.

10.4 The Employer guarantees the validity of all personal data specified by him.

10.6 The Employer has the right to request the deletion of personal data by deleting the account. Deletion of personal data is carried out within 10 calendar days after the Landlord receives a request to delete the user.

 11. FORCE MAJOR

11.1 The Parties shall be released from liability for partial or complete non-fulfillment of obligations under the Agreement, if such non-fulfillment of obligations was the result of force majeure circumstances which the Parties could not foresee at the time of concluding the Agreement.

11.2 If any of the force majeure circumstances has affected the fulfillment of obligations within the period established by the Agreement, this term shall be proportionally moved to the duration of the force majeure circumstance. If the specified period exceeds three months, each of the Parties has the right to withdraw from the Agreement unilaterally out of court, notifying the other Party in writing using the Mobile application “Vevi” or e-mail.

11.3 In case of force majeure, the Party, for which it is impossible to fulfill the obligations under the Agreement, is obliged to notify the other Party within 3 (three) days of the occurrence of these circumstances.

11.4 A Party that has not fulfilled its obligation to notify the other Party of the occurrence of force majeure within the period specified in paragraph 11.3, and has not documented their occurrence, loses the right to refer to these circumstances as a basis for exemption from liability for improper performance of the Agreement. .

 12. TERM OF THE AGREEMENT

12.1 The Agreement shall enter into force upon acceptance of the offer in the manner prescribed by this Agreement.

12.2 The Agreement terminates after the Lessee performs the actions provided for in clause 7.2 of the Agreement.

 13. OTHER TERMS OF THE AGREEMENT

13.1 Issues that are not regulated by this Agreement are regulated by the current legislation of Ukraine.

13.2 The parties have agreed that, in the event of a dispute, they are obliged to comply with the pre-trial (claim) procedure for settling the dispute before applying to the court. In such a situation, one Party under the Agreement, within 7 (seven) calendar days from the date of the dispute must send the other Party a written Complaint using the Mobile application “Vevi”, by e-mail or at the address specified in the Agreement. The written Claim must be accompanied by documents (scanned copies) and (or) photographs, which substantiate the requirements of the Party. The party who received the Claim is obliged to give a reasoned written response within 7 (seven) calendar days. A written response to the Complaint is sent using the Mobile Application “Vevi” or to the e-mail address specified when concluding the Agreement.

13.3 In case of non-receipt of the answer to the Claim in the established item 13.2. The term of the agreement, or disagreement with the received answer, the interested Party has the right to address for protection of the rights and the interests protected by the law to court.

13.4 The Parties have agreed that the consideration of disputes arising from the conclusion, execution, termination of this Agreement, is carried out by the court at the location of the Landlord.

 14. DETAILS OF THE LESSOR
LIMITED LIABILITY COMPANY “VEVI”, ( “VEVI LLC”) Code 44884723.
Address: Ukraine, 89421, Zakarpattia region, Storozhnytsya, Vul. Peremohy, 111
IBAN: UA773052990000026005013606778
in JSC CB “PRIVATBANK MFO 305299
Director Zhulkanych Viktor Oleksandrovych

FOP Zhulkanych Viktor Oleksandrovych DRFO code 3359811836 address: 89421, Zakarpattia region, Uzhgorod district, Storozhnytsia village, Peremogy street, building No. 115 y/y UA713052990000026008003603368

ФОП Фленько Володимир Ілліч
Код ЄДРПО 2406202474
Адреса: Україна, 89421, ЗАкарпатська область, Ужгородський р-н, село Сторожниця, вул. Малинова, будинок 6
UA943052990000026006033609293

ФОП Дьордь Василь Васильович
Код ЄДРПО 3472606734
Адреса: Україна, 90412, Закарпатська обл., Хустський р-н, село Крива,
вул.Задорожнього, будинок 213
UA783005280000026006455043168

ФОП Жук Лілія Олегівна
Код ЄДРПО 3310404524
Адреса: Україна, 79038, Львівська обл., місто Львів, вулиця Каштанова, будинок
1, квартира 2

FOP Verb Anzhelika Serhiivna

FOP Glagola Vitaliy Yaroslavovych

FOP Prytula Kateryna Viktorivna.

FOP Ioanovich Khrystyna Ivanovna

FOP Zhulkanych Yana Mykhailivna

FOP Smits Artem Olehovych

FOP Flenko Snizhana Fedorivna